Årskonference

PrintPrint

 

Årskonference 2013

den 2. og 3. december på Hotel Nyborg Strand


Årskonference 2012

E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen

den 9. og 10. oktober på Hotel Nyborg Strand


Vi har nu åbnet op for evalueringen af konferencen.

Det er i dag bredt anerkendt, at sundhedsvæsenet står over for en række udfordringer, der vil kræve nytænkning. ”Kronikerbølgen” og ”den demografiske bombe” er eksempler på, at ”det vi plejer at gøre” snart ikke længere er tilstrækkeligt. Såfremt princippet om borgernes fri og lige adgang til behandling, gennem en overvejende skattefinansieret samfundsløsning på sundhedsområdet, fortsat skal have befolkningens tillid, bliver vi nødt til at se på hvilke sundhedsydelser, der er behov for – herunder deres tilgængelighed, gennemførelse, tilhørende effekter og omkostninger - i hele sundhedsvæsenet. Vi må spørge: Hvad bliver de afledte justeringer og forandringer, vores sundhedsvæsen må undergå?

En mulig tilgang til at skabe den nødvendige innovation og udvikling med e-sundhed som et underliggende tema er at anskue sundhedsvæsenet som et HELE med borger-/patientcentrering, service-orientering og sektorneutralitet. Men det er i sagens natur ikke uproblematisk. På den anden side vil det kunne bidrage til at flytte den gængse opfattelse af, hvad der er muligt, nødvendigt og realistisk.

E-sundhed, der er den danske oversættelse af det engelske begreb e-Health, er alment brugt og defineres og anvendes derfor også i flæng, formelt såvel som uformelt, og ofte også underforstået. I E-sundhedsobservatorie-regi definerer vi e-sundhed bredt og i tråd med EU-Kommissionen:

"eHealth is the use of modern information and communication technologies to meet needs of citizens, patients, healthcare professionals, healthcare providers, as well as policy makers."

(e-Health Ministerial Declaration, 22 May 2003)

Mere specifikt forstår vi e-sundhed som omfattende anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi til at understøtte samspillet mellem patienter og udbydere af sundhedsydelser, udveksling af information, overførsel af data fra en institution til en anden, indbyrdes kommunikation mellem patienter eller mellem ansatte i sundhedsvæsenet. E-sundhed omfatter også informationsnetværk i sundhedssektoren, ledelsesinformation, elektroniske patientjournaler, telemedicintjenester, personlige ”wearables” og bærbare kommunikationssystemer til at overvåge og hjælpe patienter.

I dagens Danmark anses e-sundhed som en af de vigtigste elementer i transformeringen af sundhedsvæsenet mod:

  • øget borger/patient-empowerment – borgeren/patienten (og pårørende) skal understøttes i at være mest mulig aktiv og deltagende i forebyggelse og behandling af egen helbreds/sygdomstilstand

  • øget kvalitet i behandling og et sammenhængende patientforløb baseret på effektiv koordination af sundhedsindsatser, der i videst muligt omfang er evidensbaserede og gennemførlige

  • øget ressource-effektivitet gennem bedre forebyggelse, øget kvalitet og opgaveflytning, så vigtige sundhedsydelser i det enkelt patientforløb udføres rettidigt, velkoordineret og af kvalificerede aktører, herunder patienten selv

Patienter, pårørende, sundhedsfaglige, it-professionelle og ledelsesansvarlige har forskellige behov for information til at understøtte forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje samt drift at systemer. E-sundhedsobservatoriets årskonference formidler et samlet billede af vigtige resultater inden for e-sundhed i Danmark. På baggrund af skitserede temaer for årets konference indsender deltagere, der arbejder med e-sundhed, korte beskrivelser af de erfaringer og budskaber, de ønsker at dele med fagfæller, hvorefter programmet tilrettelægges.