It-understøttelse af den kliniske logistik

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Esben Wolf
Stilling: 
Seniorprojektleder
Firma/organisation: 
Region Midtjylland
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Ove Gaardboe
Stilling: 
Ledende overlæge
Firma/organisation: 
Region Midtjylland, Regionshospital Horsens, Akutafdelingen.
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Et perspektiv på it-understøttelse af den kliniske logistik.
2: 
Hvordan man formulerer krav om og indgår kontrakt med en leverandør om noget, som vil være under permanent forandring og udvikling.
3: 
Hvordan man sikrer en løbende brugerinddragelse i udviklingen af it-understøttelse af den kliniske logistik.

It-understøttelse af den kliniske logistik.

Region Midtjylland har, når e-sundhedsobservatoriet løber af stabelen, gennemført et udbud af it-understøttelse af den kliniske logistik. Dette udbud er gennemført som en såkaldt "konkurrencepræget dialog" - en udbudsform, man kan anvende, når det udbudte er meget komplekst.

Det var klart fra begyndelsen af, at de eksisterende løsninger på it-understøttelse af den kliniske logistik ikke er færdige produkter. Dels er it-understøttelsen af den kliniske logistik et forholdsvis nyt område og dels er den kliniske logistik under stadig forandring. Det er mao. ikke en hyldevare, vi har behov for. Regionen har snarere behov for en strategisk samarbejdspartner med et fungerende system, som kan danne grundlag og udgangspunkt for videreudvikling.

 Undervejs i processen har vi gjort os nogle tanker om klinisk logistik, om it-understøttelse af den kliniske logistik og om, hvordan man sikrer sig en kontrakt, der gør et dynamisk og innovativt samarbejde mellem leverandør og region om videreudvikling mulig.

Klinisk logistik.

Den kliniske logistik, forstået som produktionsflow med tilhørende informationsflow, eksisterer, uanset om vi er opmærksomme på den eller ej. Der kan være tale om god eller mindre god klinisk logistik, og den manifesterer sig antagelig bl.a. som mere eller mindre tilfredse patienter og medarbejdere.

Klinisk logistik dækker hele forløbet fra en person bliver patient og til personen ikke længere er patient igen – og måske længere endnu. Der tales her om ”det lange sygehus”, hvor altså både det præhospitale og det posthospitale er omfattet. Klinisk logistik dækker derimod ikke hele det logistiske felt. Der findes således andre, men tilgrænsende former for logistik – varelogistik, transportlogistik, servicelogistik m.m. Disse logistikaspekter danner mere eller mindre præcist definerbare grænseflader til den kliniske logistik.

Barriererne for en god klinisk logistik er typisk de mange forskellige forhold, som kan bevirke, at ”den højre hånd ikke ved, hvad den venstre gør”. De mange forskellige aktører er adskilt fra hinanden i tid og rum, og har ingen eller for lidt viden om hinandens planer og aktiviteter. Man kan måske sige, at hvis alle de aktører, der skal bidrage til en given proces, kan være i samme rum og har et overskueligt antal, behøver man ikke at bekymre sig særligt om at systematise­re logistikken. Sådan kan man imidlertid ikke karakterisere det moderne sygehus.

For at få skabt en god klinisk logistik, skal vi med andre ord gøre det moderne sygehus ”gennemsigtigt”. Dermed har vi to centrale metaforer for den kliniske logistik: ”Det Lange Sygehus” og ”Det Gennemsigtige Sygehus”.

 It-understøttelse.

It-understøttelse af den kliniske logistik skal derfor bidrage til at skabe både sammenhæng og transparens. Informationer om hændelser i produktionen skal straks tilflyde de aktører, som har behov for dem – på det tidspunkt, det sted og den måde, som skaber størst værdi for de pågældende aktører og for sygehuset/regionen samlet set.
It-understøttelse af den kliniske logistik skal levere dette bidrag på den absolut mest arbejdsøkonomiske måde. Genbrug af data, automatisering, brugervenlighed og kontekst-opmærk­som­hed er nøgleord i den forbindelse.

Strategisk samarbejde.

En kvalificeret it-understøttelse af den kliniske logistik kræver et dynamisk forhold mellem det teknisk mulige og det funktionelt ønskelige. Samarbejdet mellem leverandør og kunde skal derfor være præget af tillid, åbenhed og forståelse. Begge parter skal tage initiativ til innovation og udvikling, hver part skal kunne udfordre den anden og begge parter skal kunne tage ejerskab til resultaterne. Det strategiske samarbejde skal have en juridisk klar, men dynamisk, organisatorisk ramme.