Virtuel behandling af psykiatriske patienter - et pilotprojekt om iPads som værktøj i behandlingen af unge med skizofreni og ældre med depression

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Anne Grethe Viuff
Stilling: 
Overlæge
Firma/organisation: 
Leder af Klinik for unge med skizofreni, Regionspsykiatri Vest, Region Midtjylland
E-mail: 
marde@rm.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Marianne de Lemos
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Region Midtjylland, Psykiatri og Social
Navn: 
Peter Lundkvist
Stilling: 
Teamchef
Firma/organisation: 
Trifork
E-mail: 
plu@trifork.com
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Et iPad-baseret behandlingsværktøj skal give en oplevelse af øget kvalitet i behandlingen for patienter og behandlere
2: 
Et iPad-baseret behandlingsværktøj skal understøtte en ny tilrettelæggelse af behandlingen
3: 
Behandlingsværktøjet vil kunne udbredes til flere diagnosegrupper

Psykiatri og Social i Region Midtjylland har i samarbejde med Trifork udviklet et iPad-baseret behandlingsværktøj til understøttelse af den kognitive terapeutiske behandling. Løsningen kombinerer den videobaserede konsultation med en synkron udveksling af data, således at behandler og patient hele tiden har den samme information til rådighed, uanset om de er i gang med en videosession eller ej.

Det overordnede formål med pilotprojektet er at undersøge potentialet i at anvende et mobilt behandlingsværktøj i behandlingen af unge med skizofreni og ældre med depression.

Pilotprojektet skal undersøge om den synkrone udveksling af data kombineret med brugen af video kan anvendes som en aktiv del af behandlingsforløbet, herunder om dette giver en øget oplevelse af kvalitet hos både patient og behandler.

Endvidere skal pilotprojektet undersøge, om anvendelsen af behandlingsværktøjet har nogen indflydelse på den måde behandlingen er struktureret på i dag, hvor man fx giver en ugentlig konsultation af en times varighed. Dette kan med brugen af det iPad-baserede behandlingsværktøj fx erstattes af fire konsultationer af ét kvarters varighed.

Motivation:

Langt størstedelen af den behandling, der foregår i psykiatrien er ambulant. Den foregår enten som ambulante konsultationer på psykiatriens matrikler, som hjemmebesøg hos patienterne eller som udebesøg. 

Siden 2010 har der i psykiatrien været arbejdet med afprøvning af patientbehandling via videokonference. Det er primært gerontopsykiatriske patienter bosiddende på Samsø og unge med skizofreni (OPUS), der har afprøvet videokonference.

En af grundene til, at videokonference er blevet afprøvet som et behandlingsalternativ har i høj grad været målet om, at reducere den tid behandlerne og ikke mindst patienterne bruger på transport i forbindelse med et ambulant besøg. 

I forhold til OPUS-patienter gør det sig endvidere gældende, at mange på grund af deres lidelse ikke magter at benytte sig af offentlige transportmidler. Dette resulterer i relativt mange udeblivelser/aflysninger fra ambulante besøg. Som eksempel blev ca. 25% af de ambulante besøg i en af regionens OPUS-klinikker aflyst i 2010. Langt de fleste aflysninger skyldes, at patienten ikke er mødt op.

For de ældre med psykisk lidelse gælder, at de ofte er særdeles fysisk svækkede, og nogle patienter har svært ved at bevæge sig over selv mindre afstande. Hertil kommer at den offentlige befordring ofte tager forholdsvis lang tid i forhold til det enkelte besøg, hvorfor patienten kan være udtrættet allerede inden konsultation starter.

Indlægget:

I indlægget præsenteres erfaringerne fra projektet frem til i dag, herunder betydningen for patienterne og behandler. Desuden præsenteres erfaringer med ændringer i arbejdsgange og den deraf følgende øgede oplevede kvalitet for patienterne baseret på den nye samarbejdsform. Endvidere vises en kort film med en demonstration af produktet.

Succeskriterierne vil blive gennemgået, herunder:

  • Organisationen får mere patientrettet tid for det samme ressourcetræk
  • Personalet oplever, at de kan give en mere fokuseret og intensiv behandling
  • Patienterne oplever et sammenhængende, engageret og helbredende forløb
  • Patienterne oplever en højere grad af inddragelse i eget forløb