Automatisk besøgsplanlægning i hjemmeplejen – mere end at trykke på en knap!

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Hrönn Kold Sigurðardóttir
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
KMD
E-mail: 
hsi@kmd.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Matias Sevel Rasmussen
Stilling: 
Systemanalytiker
Firma/organisation: 
KMD
E-mail: 
sev@kmd.dk
Navn: 
Ulla Skibdal Schwarz
Stilling: 
Systemadministrator
Firma/organisation: 
Pleje og Sundhed, Fredericia Kommune
Navn: 
Tina Bringø
Stilling: 
IT-konsulent
Firma/organisation: 
Fælles Stab, Ældre & Sundhed, Social & Sundhed, Lolland Kommune,
E-mail: 
tibr@lolland.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Automatisk besøgsplanlægning, dvs. ruteplanlægning i hjemmeplejen, er mere kompleks end den ruteplanlægning som vi kender når vi bruger GPS’en i bilen til at finde fra punkt A til punkt B
2: 
Udvikling og implementering i tæt samarbejde mellem brugerne og leverandøren er værdifuld for begge parter når ny velfærdsteknologi skal etableres i sundhedsvæsenet
3: 
KMD’s store opgave er at forstå detaljerne i de arbejdsgange som skal understøttes og kommunernes opgave at tilpasse organisationen på en måde som understøtter en optimeret udførelse af arbejdsgangene

Baggrund og motivation

På landsplan gennemføres ca. 200.000 besøg i hjemmeplejen dagligt og ugentlig bliver der brugt i mellem 1,0 og 1,1 million arbejdstimer i ældreplejen (Sekretariatet for ministerudvalget vedrørende kvalitet i den offentlige sektor, 2006). Planlægning af hjemmebesøg foregår i stor udstrækning manuelt, hvorfor kvaliteten af ruteplanlægningen er afhængig af den enkelte planlæggers kompetencer, herunder viden om hver enkelt medarbejders kvalifikationer, borgernes konkrete behov og områdets geografi. Kommunerne er hårdt trængte på økonomien og har et stort ønske om at optimere anvendelsen af ressourcerne.

Anvendelse af IT-understøttelse til automatisk besøgsplanlægning forventes at bidrage til optimering af arbejdsgangene i hjemmeplejen på landsplan, således at planlægningstiden reduceres med 5% og vejtiden reduceres med 10% (http://www.servicestyrelsen.dk/velfaerdsteknologi/projekter/besogsplanlaegning/besogsplanlaegning).

Beskrivelse

I et samarbejde med Lolland og Fredericia kommuner, har KMD arbejdet på at implementere og videreudvikle et modul til Automatisk besøgsplanlægning (ABP). Dette samarbejde har været yderligere formaliseret i et ABT demonstrationsprojekt som beskrives i en evalueringsrapport der udgives i august 2012. Nærværende oplæg ønsker primært at bidrage med erfaringer om hvilke organisatoriske udfordringer der har været i projektet samt hvordan KMD bidrager kommunerne med at håndtere disse udfordringer.

ABP-modulet er udviklet som en overbygning på omsorgssystemet KMD Care. Modulet bruges af planlæggere i hjemmeplejen til at udarbejde kørelister for de besøg som medarbejderne skal udføre hos kommunens borgere. Systemet overtager således planlægningsprocesser som tidligere har været manuelle og fuldt kontrolleret af planlæggeren. Derudover arbejder planlæggeren typisk med en standard vejtid i mellem besøg hvorimod ABP-modulet arbejder med en beregnet vejtid.

Indlægget

I indlægget præsenterer vi hvordan besøgsplanlægning i hjemmeplejen adskiller sig fra den mere traditionelle ruteplanlægning. Tekniske udfordringer ift udvikling af modulet vil kort blive ridset op. Herefter vil primær fokus være på de organisatoriske udfordringer som vi har mødt i projektet. Her kan kort nævnes planlæggerens accept af systemets magt over planlægningen, kørelisterne planlægges anderledes af ABP end de bliver af planlæggeren og det udkørende personale udfordres med at skulle besøge nye borgere. Manglende tillid til systemet gør det svært at komme rigtig i gang med anvendelsen. Vigtigheden af ledelsesopbakning, til især planlæggerne, men også helt ud til det sidste led. Vi afslutter med at introducere til metoder for hvordan KMD aktivt arbejder med en større grad af organisatorisk analyse og brugerinddragelse i både udvikling og implementeringsprocesserne som skal sikre at de organisatoriske udfordringer bliver afdækket og løst undervejs i processen.