En national løsning på en national udfordring - ledelsesinformation på tværs af regioner

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Jakob Steen Andersen
Stilling: 
Overlæge
Firma/organisation: 
Rigshospitalets intensivafdeling 4131
E-mail: 
jsa@dadlnet.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Patrick Hulsen
Stilling: 
Adm. Direktør
Firma/organisation: 
Daintel APs
E-mail: 
ph@daintel.com
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Større gennemskuelighed i sammenhængen mellem investeringer, organisering og resultater i det offentlige sundhedsvæsen.
2: 
Højere kvalitet og mere effektiv drift.
3: 
Gennemskuelighed i det danske sundhedsvæsens samspil med europæiske og globale sundhedstilbud – internationalisering

Debatten omkring sundheds IT har længe fokuseret på udbredelse, standarder, integration og basal funktionalitet. Systemerne er nu for alvor ved at komme på plads på alle landets hospitaler og der er med dannelsen af det fællesregionale samarbejde Regionernes Sundheds‐it Organisation (RSI) lagt op til en bevægelse mod fælles/ens systemer på tværs af regionerne. Med det øgede tværregionale samarbejde på EPJ området er der taget hul på en fremtid der byder på adgang til store mængder af yderst relevante kliniske og administrative data.

Den virkelige udfordring ligger i: Hvordan koordinerer og anvender vi fremadrettet denne store mængde data til fortsat driftsoptimering under samtidig udvikling af sundhedsydelser af højeste kvalitet.

Motivation:
På intensive afdelinger samles de højt specialiserede og komplekse behandlinger.

De samlede omkostninger for intensiv terapi aktivitet i Danmark skønnes at udgøre op mod 3 milliarder kroner pr.år.

I et sundheds-system der er funderet på aktivitetsbaseret takstsstyring er det essentielt at kende til udviklingen og baggrunden for den samlede DRG aktivitet.

Dokumentation af aktivitet, ressourceudnyttelse og kvalitet i hospitalsbehandlingen har traditionelt været baseret på retrospektive opgørelser i patientadministrative og specialespecifikke databaser.

Med den seneste udvikling indenfor EPJ området i Danmark med implementering og drift af et fælles specialespecifikt EPJ system på tværs af 3 regioner indenfor intensiv terapi er det nu muligt at genere detajlerede data til anvendelse for ledelsesmæssige beslutninger på såvel regionalt som tværregionalt niveau baseret på aktivitetopgørelser kombineret med kvalitetsdata og ressoursetræk helt ned på det enkelte patientforløb, for udvalgte diagnosegrupper eller specifikke procedurer/ lægemiddelbehandlinger.

Kombinationen af kliniske og administrative data, åbner muligheder for løbende at forbedre den enkelte afdelings produktivitet uden at gå på kompromis med behandlingskvaliteten

Hvilket niveau befinder vores sundhedsydelser sig på og hvordan allokeres ressourcer mest hensigtsmæssigt fremadrettet ?

Oplæg:
Med udgangspunkt i konkrete fælles tværregionale datasæt udviklet ud fra et fælles specialespecifikt EPJ system i anvendelse på tværs af regioner indenfor intensiv terapi vises eksempler på udvikling af systematiserede intelligente analyseredskaber samt deres anvendelsesmuligheder til grundlag for ledelsesmæssig vurdering og beslutning omkring drift og allokering af ressourcer indenfor en af de mest omkostningstunge områder i sundhedssektoren.

Rapporternes datagrundlag giver udgangspunkt for detaljerede analyser mellem afdelingerne, ligesom rapporterne tager hensyn til de økonomiske realiteter på de enkelte afdelinger.

Hvad har anvendelse af data fra systemet betydet for os i klinisk, adminstrativ og forskningsmæssig sammenhæng og hvilke nationale og intenationale perspektiver gør sig gældende for den fortsatte udvikling.