Millionbesparelser på lægeordineret medicin

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Kirsten Schæfer
Stilling: 
Regional Lægemiddelkonsulent
Firma/organisation: 
Region Sjælland
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Claus Rehfeld
Stilling: 
Administrerende Direktør
Firma/organisation: 
Rehfeld Partners
E-mail: 
cir@rehfeld.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Med IT-systemet BOB (Bedst og Billigst) får de alment praktiserende læger et overskueligt værktøj til at reducere omkostningerne til ordineret medicin - uden at deres ordinationsret bliver påvirket.
2: 
Potentielle besparelser synliggøres. Lægerne får mulighed for information om aktuelt bedste og billigste valg af medicin. Og regionen får mulighed for at påvirke lægernes ordinationsadfærd.
3: 
Understøttelse af lægemiddelkonsulenternes arbejde med at vejlede og rådgive de praktiserende læger, samt understøttelse af processen omkring audit af lægemiddelordinationen i den enkelte praksis.

Beskrivelse: Hvor apoteket kan hjælpe med at finde det billigste blandt kopipræparater, så kræver det en aktiv indsats fra lægen, hvis der skal vælges mellem analoge præparater. Alt for ofte bliver dyre præparater valgt i situationer, hvor der findes billigere muligheder med lige så god effekt. Derfor er det uhyre vigtigt, at den enkelte læge informeres om eget ordinationsmønster og modtager konkrete anvisninger på handlemuligheder mhp. at efterleve anbefalingerne fra fx Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) om, hvornår nye præparater skal inddrages i behandlingen.

Som et indsatsområde er polyfarmaci også implementeret i værktøjet. Også her viser erfaringen fra Region Sjælland, at man kan få læger til at ændre adfærd. På landsplan er der 740.893 polyfarmacipatienter, hvoraf ca. en tredjedel (eller 247.000 patienter) indtager mere end 10 lægemidler dagligt, og står for 58% af udgifterne. Hvis man kan fjerne blot ét lægemiddel fra hver af disse patienter, så vil man kunne spare 360 mio. kr. årligt. Dette arbejde understøttes umiddelbart i BOB, og betyder at ganske få lægemiddelkonsulenter kan opretholde et effektivitetsniveau på 1 besøg hos 1 alment praktiserende læge pr. dag. Dermed ville man med en udgift til lægemiddelkonsulenter på i alt ca. 18 mio. kr. årligt kunne give samtlige de ca. 3.600 alment praktiserende læger i Danmark et årligt besøg til gennemgang af medicinindsatsen.

BOB anvender de anbefalinger omkring valg af lægemidler som Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) og Den Regionale Lægemiddelkomité kommer med, og der udarbejdes en opdateret vejledning til den enkelte læge inden for fem udgiftstunge områder: Gigtmedicin, mavesårsmedicin, depressionsmedicin, blodtryksmedicin og kolesterolsænkende medicin. Hver vejledning indeholder konkrete anbefalinger vedr. præparatvalg, en individuel statistik til hver enkelt praktiserende læge, der viser om lægen følger anbefalingerne, den mulige besparelse (for patient og region), hvis anbefalingerne var blevet fulgt, den enkelte læges ordinationsniveau sammenlignet med kolleger og regionsgennemsnit (køn- og aldersstandardiseret), og oplysninger om udviklingen i lægens ordinationsniveau over tid. Vejledningerne følges op med dialog og besøg af en regional lægemiddelkonsulent. En væsentlig forudsætning for at gennemføre medicinindsatsen er et tæt samarbejde mellem læger og region og enighed om, hvor der skal gøres en indsats for at begrænse udgiftsstigningen på området.

I forbindelse med at regionen sender lægemiddelkonsulenter ud for at besøge en læge for at gennemgå patienternes medicinforbrug, herunder polyfarmaci, blev der før i tiden anvendt en audit skabelon på papir, med oplysninger om hvad der kan gøres for at reducere forbruget af præparater, eller hvorfor en specifik patient får den medicin som vedkommende gør. I dag sker denne registrering på en elektronisk version af audit skabelonen.

Motivation: En af de mest effektive måder at reducere udgifterne til receptpligtig medicin er ved at udskrive det billigste præparat. Det er der ikke noget nyt i. Men hvordan gør man dette i praksis? Problemet med stigende medicinudgifter har tre sider:

  1. Lægen har ordinationsretten, men kan vanskeligt følge priserne, der kan ændres hver 14. dag
  2. Apotekerne kan ikke tilbyde et billigere alternativ blandt forskellige lægemidler med lige god virkning
  3. Regionen betaler, men har ingen direkte indflydelse på, hvilken medicin, der bliver udskrevet

Med BOB får regionen og den praktiserende læge overblik over præcis hvad hver enkelt praktiserende læge udskriver, hvad det koster - og om der findes et billigere alternativ.

Indlægget: Her præsenteres BOB med underliggende rapporter, som sendes ud til de praktiserende læger, samt audit modulet til medicingennemgang. Der gives status på besparelsespotentialet og på fremdrift