Standarder og arkitektur på sundhedsområdet, hvordan NSI arbejder med at fastlægge nationale standarder, og hvilken betydning det har for it-udvikling

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Esben Dalsgaard
Stilling: 
Chef it-arkitekt
Firma/organisation: 
National Sundheds-it
E-mail: 
ead@nsi.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Fastsættelsen af nationale standarder er en væsentlig forudsætning for, at relevant information kan deles mellem sundhedsområdets parter
2: 
De formelle rammer for en nationalt koordineret standardiseringsindsats er på plads
3: 
NSI har en central rolle i arbejdet, men succes opnås kun, hvis alle sundhedsområdets parter tager medansvar

Fastsættelsen af nationale standarder på sundhedsområdet er en væsentlig forudsætning for at det lykkes at få de mange it-systemer på området til at kommunikere med hinanden.

Adgangen til at fastsætte standarder og stille krav til anvendelsen heraf følger af Sundhedslovens § 193a, der lyder: ”Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte krav til it-anvendelsen på sundhedsområdet, herunder krav til elektroniske patientjournaler og krav til anvendelsen af standarder”. Ministeren har i "Bekendtgørelse om standarder for it-anvendelsen i sundhedsvæsenet" (ventes at træde i kraft 1. oktober 2012) fastsat, at det er NSI, der varetager opgaven med at godkende nationale standarder, og sundhedsområdets parter forpligtes i samme bekendtgørelse til at følge de af NSI godkendte standarder.

NSI har etableret et katalog over standarder, som har fået national godkendelse. Kataloget er tilgængeligt via NSI’s hjemmeside, så myndigheder, leverandører og andre aktører ved, hvor de kan finde oplysninger om, hvilke rammer og standarder, der er gældende. Det er håbet, at kataloget bliver en vigtig reference for alle aktører i sundhedsvæsnet, når konkrete services, komponenter, grænseflader, databaser eller applikationer, der skal bruges til at sikre udveksling af patientdata på tværs af sundhedsvæsenets sektorer, skal udvikles eller anskaffes.

De formelle rammer om en nationalt koordineret standardiseringsindsats er derfor på plads. NSI er i samarbejde med sundhedsvæsenets parter ved at konkretisere disse rammer. Dette har indtil videre udmøntet sig i rapporten "Standarder og referencearkitekturer vedr. sundheds-it området" og en vejledning til bekendtgørelsen. Endvidere er NSI ved at etablere et projekt, der bl.a. har til formål at implementere hensigtsmæssige processer omkring udarbejdelse og vedligeholdelse af referencearkitekturer m.v. samt fastlæggelse og godkendelse af standarder. Afgørende for succes vil også være, at de parter og organisationer, der forestår udvikling og implementering af it-systemer og systemintegrationer justerer projektprocesser, så projekterne tidligt orienterer sig mod nationale referencearkitekturer og standarder.

I foredraget redegøres for den fælles forståelse der er opnået gennem arbejdet med arkitektur og standarder, hvilke overordnede principper, der ligger til grund for arbejdet, og den governance model (organisation og styrings-/beslutningsprocesser) der er implementeret på området.