Program 2012

PrintPrint

 

Konferencekatalog 2012 på pdf

 

 

Tirsdag den 9. oktober

9:30

Plenumsession 1: Konferenceåbning

Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Velkommen til konferencen
Professor Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik

eSundhed - glæder og genvordigheder
Sektordirektør Flemming Christiansen, Sektor for National Sundheds-it

The EU eHealth Task Force Report “Redesigning health in Europe for 2020”
Medlem i The EU eHealth Task Force Anders Olauson, President for EPF (European Patients Forum) og Ordförande i ÅGRENSKA, Sverige

EU-rapporten "Redesigning health in Europe 2020" anbefaler en grundlæggende transformation af Europas sundhedsvæsnener gennem en kombination af nye principper for regulering og proaktiv anvendelse af e-sundhed på en borgercentreret måde

10:40 Kaffepause
11:10

Plenumsession 2: International experience with eHealth

The Whole System Demonstrator RCT Evaluation of Telehealth
Professor Stanton Newman, Dean of the School of Health Sciences, City University, London

Projektet “The whole systems demonstrator” blev lanceret i maj 2008 og ledes af professor Stanton Newman. Det er det største, randomiserede og kontrollerede eksperiment med e-sundhedsteknologi i verden. Projektet omfatter analyse af data fra 6191 patienter og 238 læger i
almen praksis på tværs af tre lokaliteter, Newham, Kent og Cornwall. Ved hjælp af en række e-sundhedsteknologier til kroniske sygdomme, herunder diabetes, hjertesvigt og KOL blev patienterne monitoreret i deres eget hjem, så de ikke skulle møde op på en klinik. Tidlige indikationer tyder på, at, hvis de anvendes korrekt, har disse teknologier potentialet til at reducere skadestuebesøg og planlagte indlæggelser, reducere sengedage og desuden en reduktion i dødeligheden.

E-sundhedsobservationer 2012
Professor Christian Nøhr og ekstern lektor Søren Vingtoft, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

12:00 Frokost
13:00

Parallelsession A1: Regionernes sundheds-it, RSI


Regionernes Sundheds-it Organisation (RSI) udgav for to et halvt år siden Pejlemærker for sundheds-it 2010. Publikationen udstak 24 pejlemærker, grupperet i fire kategorier, som skulle nås inden udgangen af 2013. I denne session redegør RSI for, hvor langt man er kommet inden for de fire kategorier.

Overordnet status for RSI: Hvordan går det med samarbejdet og med at opfylde pejlemærker?
Sekretariatschef for RSI, Heidi Forberg

Den kliniske it-arbejdsplads: Hvornår og hvordan får personalet nem og hurtig adgang til de mest kritiske systemer?
Overlæge Thomas Larsen, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Region Nordjylland

Patient empowerment: Hvad gør regionerne for at skabe tilfredse, trygge og involverede patienter?
Stabsdirektør Christian Worm, Region Hovedstaden

Sammenhæng og samarbejde: Hvad gør regionerne for at skabe sammenhæng på tværs?
Kundechef Pia Kopke, Region Hovedstaden It, Medico og Telefoni

Parallelsession B1: It-løsninger til ledelsesinformation

Ledelsesinformation får stigende betydning for alle ledelsesopgaver i sundhedsvæsenet fra økonomistyring til optimering af kliniske processer og kvalitet samt strategisk planlægning og transformering. God ledelsesinformation skaber transparens og feedback på forhold, der tidligere har været henlagt i mørke som følge af manglende data og/eller dataanalyse.

Millionbesparelser på lægeordineret medicin
Regional lægemiddelkonsulent Kirsten Schæfer, Region Sjælland

En national løsning på en national udfordring - ledelsesinformation på tværs af regioner
Overlæge Jakob Steen Andersen, Rigshospitalets intensivafdeling 4131

Brugerdeltagelse i udviklingen af EPJ til understøttelse af Den Danske Kvalitetsmodel (AFLYST)
EPJ-konsulent Marianne Møller, Afdeling for driftsoptimering og It, Odense Universitetshospital

Overholdelse af behandlingsgaranti
Chef for datateamet Anne Mette Vestergård, Sygehus Nord, Region Sjælland

Parallelsession C1:  Brugerperspektiver på e-sundhedsprojekter (I)

Når brugerne sammen med enten leverandørerne eller Regionernes sundheds-it-ansvarlige inddrages i at udvikle sundheds-it, giver det gode resultater. Nogle tilgange og metoder er bedre end andre til at skabe brugerinddragelse og til at ”fremkalde” den kliniske viden, der er så vigtig for, at sundheds-it virker i en klinisk dagligdag.

Hvordan kan brugerne hjælpe hinanden med implementering og anvendelse af EPJ? Case om MidtLink og brugerdrevet support community til EPJ
Partner Lærke Ullerup, Wemind A/S

Mobil EPJ – brugerinddragelse i prototypeudvikling
Etnograf Susanne Wollsen, Alexandra Instituttet - Pervasive Healthcare

Brugerne udviklede og videreudvikler i samarbejde med virksomheden et kritisk informationssystem til en intensiv afdeling
Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens

Små udfordringer kan blive til store problemer! KMD og Lægeforeningens bud på systematisk brugerinddragelse i it-udvikling og -implementering
Forretningskonsulent Mads Stampe Frederiksen, KMD Healthcare

Parallelsession D1: Den informerede, deltagende og styrende patient/borger

Smartphones, tablets, iPads og computere giver med de rette applikationer borgere med psykiske lidelser helt nye muligheder for at deltage aktivt i egen behandling. En forudsætning herfor er selvfølgelig, at kommunikationen sker i et sprog, som er borgervenligt, hvad enten der er tale om patientcentreret kommunikation eller om formidling af den sundhedsfaglige kommunikation til borgerne.

Borgersprog - patientjournal på sengekanten (slides ikke offentliggjort)
Chefarkitekt Hans Kåre Pallesen, CSC Scandihealth A/S

Virtuel behandling af psykiatriske patienter - et pilotprojekt om iPads som værktøj i behandlingen af unge med skizofreni og ældre med depression
Overlæge Anne Grethe Viuff, Leder af Klinik for unge med skizofreni, Regionspsykiatri Vest, Region Midtjylland

Kan computerbaseret KAT være vejen til større udbredelse af KAT og til tidligere intervention?
Cand.psych. Kim Mathiasen, Region Midtjylland, Klinik for OCD og Angstlidelser, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Mobiltelefonen kan hjælpe maniodepressive (slides ikke offentliggjort)
Ph.d.-studerende Mads Frost, IT-Universitetet i København

14:30 Kaffepause
15:00

Parallelsession A2:  E-sundhed i kommunerne

 

Kommunernes aktive rolle i sundhedsområdet er stigende. I økonomiaftalen for 2013 mellem KL og Regeringen er der øremærket 300 mio. kr til at udvide den borgernære sundhed.  
Status på kommunernes opkobling til FMK
Konsulent Poul Erik Kristensen, KL - social og sundhed

Sygeplejersker bruger megen tid på dokumentation - er det spild af tid?
Konsulent Birgit Bækmann Jeppesen, Aarhus Kommune

Automatisk besøgsplanlægning i hjemmeplejen – mere end at trykke på en knap!
Konsulent Hrönn Kold Sigurðardóttir, KMD

Kommunerne er gået i gang med FMK
FMK datakonsulent Ditte Victoria Borggreen, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark

Parallelsession B2: Perspektiver på nationale e-sundhedsinitiativer

I denne session betragtes udviklingen lidt fra oven og indeholder et bud på en national status for en række konkrete projekter, der udføres regionalt men har national rækkevidde. Et projekt arbejder med forskellige metoder til strukturering af cave-oplysninger, et andet indlæg forklarer den regionale indsats med FMK-systemet. Et tredje indlæg præsenterer, hvilke nye muligheder lokationsbaserede services giver for patientbehandlingen, og endelig fokuseres der på det juridiske grundlag for anvendelsen af mobile enheder til håndtering af sundhedsdata.

Hvordan kan strukturering af CAVE-oplysninger forbedre patientsikkerheden?
Læge og informatiker Knut Bernstein, MEDIQ

Lokationsbaseret overblik på enterprise niveau i sundhedssektoren – arkitekturer og applikationer
Chefarkitekt Jan Mark, CSC Scandihealth

Kan juraen følge med innovationen inden for sundheds-it?
Områdechef Kenneth Mikkelsen, KMD Healthcare

Fælles Medicinkort - en fantatisk idé - hvornår er det her?
Projektleder Hans Henrik Bøttger, IT-stab, Region Midtjylland

Parallelsession C2: Brugerperspektiver på e-sundhedsprojekter (II)

De sundhedsprofessionelle har lagt skuldre til mange års EPJ-udvikling på dansk jord, som et studie af perioden 1987-2008 viser os. Erfaringerne (ofte dyrekøbte) har vist, at de sundhedsprofessionelle har stor klinisk og organisatorisk viden at bidrage med, hvad enten der er tale om nyudvikling af systemer og applikationer eller om re-design. I 2012 er der opmærksomhed på at inddrage brugerens perspektiver.

Klinisk oversigt over e-journal-data skal hjælpe i planlægningen af patientforløb
Afdelingslæge Ulrich Andersen, Region Sjælland

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987 - 2008
EPJ-konsulent Jens Erik Warfvinge, Aarhus Universitetshospital

Den tværfaglige patientjournal i Region Nordjylland. Fra ustruktureret fritekst dokumentation til standardiseret basisjournal. Tanker og erfaringer
Centerchef Uffe Niebuhr, Medicinsk Center, Aalborg Sygehus, Region Nordjylland

It-understøttelse af den kliniske logistik
Seniorprojektleder Esben Wolf,  Region Midtjylland

Parallelsession D2: E-sundheds-battle


Udvalgte systemer, projekter og ideer til e-sundhedsløsninger battler mod hinanden. Præsentationerne varer max. 7 minutter. Der kan anvendes powerpoints eller systemet kan demonstreres direkte. Efter præsentationerne vil et dommerpanel kunne stille spørgemål.

Webbooking - en vej til patient empowerment?
Sundhedssystem-koordinator Anette Mundbjerg, Hospitalsenheden Horsens

Europas bedste e-sundhedsløsning er dansk udviklet
Kommerciel direktør Troels Bierman Mortensen, Daintel ApS

HealthTerm App – støtter klinikere i deres hverdag i delingen af klinisk viden og sikrer let adgang til viden lokalt, nationalt og internationalt
Vice President of Operation Annika Sonne Hansen, CareCom A/S

Sådan understøtter Danmarks mest udbredte e-sundhedsplatform klinikernes arbejde (slides ikke offentliggjort)
Senior clinical adviser Pia Wichmann Madsen, Systematic A/S

Den digitale lægekasse
Sekretær Laila Søndergaard Christiansen, Børneafdelingen, Næstved Sygehus, Region Sjælland

Ledelsesinformation og beslutningsstøtte med analytics - reel mulighed eller modefænomen?
Executive IT-Architect, CTO Peter Lange, IBM Europe

PosLogistics: Realtidsledelsesinformation fra servicefunktioner kan bidrage til forbedringer på hele sygehuset
Director Mikkel Harbo, Systematic A/S

16:30 Kaffepause
17:00

Plenumsession 3: E-sundhed som fundament i fremtidens sundhedsvæsen - hvilke krav stiller det til innovation og planlægning?

Ordstyrer: journalist Mette Vibe Utzon

Link til videoen If air travel worked like healthcare

Deltagere:

  • Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (MELDT AFBUD!)

Danske Regioner har med deres sundhedspolitiske udmelding "Det hele sundhedsvæsen" og KL's tilsvarende udspil " nære sundhedsvæsen" begge udtrykt  ønske om, at sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende patientforløb. En udfordring ligger i at sikre ”sømløse” patient-overgange understøttet af it, særligt på det tværsektorielle område. Er det muligt at skabe den nødvendige sektorneutralitet i bermudatrekanten praktiserende læge - kommune - hospital eller er man ligefrem nødt til at redesigne sundhedsvæsenet?

18:00 Første konferencedag slutter
19:00 Festmiddag
 

Onsdag den 10. oktober

9:00

Plenumsession 4: User considerations in the design of eHealth

Health Literacy: a fundamental element for generating equitable patient health outcomes
Professor Richard Osborne, Chair in Public Health, School of Health & Social Development, Deakin University, Melbourne, Australia

En forudsætning for, at velfærdsteknologier og sundheds-it-systemer kan medvirke til at flytte aktiviteter fra sundhedssystemet til patienten, er, at patienten har de nødvendige kompetencer til at være og agere "empowered". Professor Richard Osborne, der er leder af et "health literacy research program" og medlem af "the European Union helath literacy project team" vil præsentere den nyeste forskning inden for patient kompetencer.

Human Factors and Usability for complex Health Information Technologies: Why is it so important?
Dr. Marie-Catherine Beuscart-Zéphir, University of Lille, Faculty of Medicine, France

Dr. Marie-Catherine Beuscart Zéphir er kognitiv psykolog og startede “Evalab” i 1993. Evalab er et brugbarhedslaboratorium dedikeret til e-sundhed og it-teknologier til sundhedsområdet. Laboratoriet er tilknyttet Universitetshospitalet i Lille (3.600 senge), hvor der kun anskaffes e-sundhedssystemer efter de er testet og vurderet i laboratoriet. Hendes forskning koncentrerer sig om “Human Factors Engineering” og brugbarhedsvurderinger af sundhedsteknologier og e-sundhedsapplikationer – især med fokus på medicineringssystemer (CPOE) Kliniske beslutningsstøttesystemer (CDSS) og elektroniske patientjournaler.

10:30 Kaffepause
11:00
Parallelsession A3: National Sundheds-it, NSI

I denne session præsenteres nogle vigtige erfaringer fra konkrete aktiviteter, som NSI har arbejdet intenst med igennem det sidste år. Standarder og arkitektur på sundheds-it-området har haft en høj prioritering, og Nationale Service Platform, NSP, og National Patient Indeks, NPI, er to af de vigtigste initiativer i regi af sektor for national sundheds-it.

Standarder og arkitektur på sundhedsområdet - hvordan NSI arbejder med at fastlægge nationale standarder, og hvilken betydning det har for it-udviklingsprojekter
Chefarkitekt Esben Dalsgaard, National Sundheds-it

Referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder - hvordan kan man anvende en referencearkitektur i forbindelse med it-projekter?
Specialkonsulent Pia Jespersen
, National Sundheds-it
 
National Serviceplatform, sammenhæng og samarbejde i sundhedsvæsenet
Afdelingschef Birgitte Drewes
, National Sundheds-it
 
Nationalt Patientindeks - perspektiver i standardiseret og sikker adgang til data på tværs af sektorer
Chefkonsulent Ivan Lund Petersen
, National Sundheds-it

Parallelsession B3: Telemedicin og velfærdsteknologier

Borgerene og de sundhedsprofessionelle præsenteres i disse år for sundheds-it, der understøtter mobilitet, tryghed og fleksibilitet. Borgerne kan forblive trygge i eget hjem ved at sende medicinsk data til sygehuset. De sundhedsprofessionelle kan tilgå data de steder, de befinder sig, når behovet og muligheden opstår.

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering
Senior Architect Claus Kjærgaard Andersen, Systematic A/S

Health Apps til klinikeren på farten
Fysioterapeut Martin Winberg, Sygehus Sønderjylland

Telemedicin i et tværorganisatorisk felt - hvordan lykkes det uden een stærk mand for bordenden?
Direktør Dorte Stigaard, Region Nordjylland

CareCoor. It-understøttelse af netværket omkring ældre i eget hjem
Lektor Claus Bossen, Aarhus Universitet

Parallelsession C3: User-perspectives on e-health projects – national and international experiences

This session will focus on international experiences with human factors oriented methods and user involvement in design and implementation of health IT projects. There will be presentations from Australia, France and Denmark. The session will be in English language.

Safety, quality, innovation - the role that an organisational communication perspective can play in enhancing the impact of health information technology
Dr. Andrew Georgiou, Centre for Health Systems and Safety Research, Australien Institute of Health Innovation, University of New South Wales, Australia

Human factor driven approach to the design of decision support systems to prevent medical errors - the PSIP project
Dr. Marie-Catherine Beuscart-Zéphir, University of Lille, Faculty of Medicine, France

Understanding radio buttons and nursing documentation. How do the users experience being involved in a participatory IT design process?
Konsulent Stine Loft Rasmussen, Region Hovedstaden - It, medico og telefoni

User perspectives on e-health projects - national and international experiences, epSOS
Projektleder Mie Hjorth Matthiesen, National Sundheds-it

Parallelsession D3: E-sundhed i overgange

Patientovergange med tilhørende ”hand-over” af behandlingsansvaret er erfaringsmæssigt noget af det mest krævende, hvis fragmentering af forløbet skal undgås. Sessionen giver bud og erfaringer på en bedre understøttelse af koordination og planlægning af patientforløb og de afledte, mulige konsekvenser.


Sammenhæng og samarbejde, når RSI-pejlemærker rammer det lokale arbejde med EPJ

SFI-konsulent Lars H. Lilholt, Koncern IT, Region Nordjylland

Den relative succes og fiasko af et ABT-projekt – læren fra projektet. It-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling på Bispebjerg Hospital
CEO Jari Friis Jørgensen, Symmetric Consulting

Den individualiserede sektorneutrale patientplan - hvordan laver man en business case for den?
Innovationskonsulent, it-arkitekt Anders Skovbo Christensen, Region Hovedstadens IMT

2. generation af it-strategi for tværsektorielt sundhedssamarbejde
Enhedschef Tove Lehrmann,  Region Syddanmark

12:30 Frokost
13:30

Plenumsession 5: Hvor er vi på vej hen?


Hvad har jeg hørt på konferencen? (ingen slides)
Sektordirektør Flemming Christiansen, Sektor for National Sundheds-it

Hvad byder fremtiden på for RSI?
Styregruppeformand og adm. direktør Jens Andersen, RSI og Region Sjælland

De fem regioner besluttede i 2010 at gennemføre 24 pejlemærker for at styrke og forbedre udviklingen af sundheds-it i Danmark. I parallelsessionerne er der blevet gjort status over, hvor langt man er nået med de enkelte pejlemærker – i denne session kan du høre om RSI’s bud på, hvad der skal satses på i de kommende år.

Farvel og på gensyn
Stig Kjær Andersen, Dansk Center for Sundhedsinformatik

 14:30 Konferencen slutter

 

Erfaringer og status for hjemmesygeplejens integration til nationale medicinservices